સર્વોદય પરિવાર ટ્રસ્ટ

સાદરા દશા દિશાવળ વણિક સમાજ

સ્થાપના વર્ષ : 1979 રજી. નં ઈ -3655

સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ

નીચે મુજબ ની વિવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનું સમયાંતરે સુંદર આયોજન કરી કાર્યક્રમો કરવા

* સમૂહલગ્નોત્સવ
* સીનીયર સીટીઝન ધાર્મિક પ્રવાસ
* બાળ પ્રવાસ
* ભજન સંધ્યા
* મીઠાઈ-નમકીન-મસાલાનું રાહત દરે વિતરણ
* વડીલવંદના -ગુરુવંદના
* યુવા શિબિર
* મહિલા પ્રવૃતિઓ
* સામુહિક ધ્વજવંદન

image 1