સર્વોદય પરિવાર ટ્રસ્ટ

સાદરા દશા દિશાવળ વણિક સમાજ

સ્થાપના વર્ષ : 1979 રજી. નં ઈ -3655


ટ્રસ્ટી મંડળ

રૂપેશકુમાર કે. શાહ
પ્રમુખ


મનોજભાઈ એસ. શાહ
ઉપપ્રમુખ


ભરતભાઈ સી. શાહ
મંત્રી


બકુલભાઈ એસ. શાહ
સહમંત્રી


મહેશભાઈ બી. શાહ
ખજાનચી


ઉમંગ ડી. શાહ
તંત્રી


રીતેશ જે. શાહ
ટ્રસ્ટી


કીર્તિ જે. શાહ
ટ્રસ્ટી


યોગેશભાઈ સી. શાહ
ટ્રસ્ટી


પરાગભાઇ જે. શાહ
ટ્રસ્ટી


તરુણભાઇ સી. શાહ
ટ્રસ્ટી